Rankings
Academy Rank

March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals Oro Argento Bronzo
Boys Gi 1 1
Totale 1 1
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals Oro Argento Bronzo
Boys Gi 1
Totale 1