March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals Gold Silver Bronze
Boys Gi 1 1
Total 1 1
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals Gold Silver Bronze
Boys Gi 1
Total 1