Ranking

Best International NO-GI Master Academy 23-24 North America

Ostatnio obliczone 21 godzin temu

 1. Canada
  1800
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  1
  1
  0
 2. Canada
  1000
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 1. Dominican Republic
  2200
  Points
  1
  Wins
  3
  Losses
  0
  2
  1
 2. Dominican Republic
  1000
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Dominican Republic
  350
  Points
  1
  Wins
  4
  Losses
  0
  1
  1
 1. Mexico
  7125
  Points
  6
  Wins
  5
  Losses
  5
  4
  0
 2. Mexico
  3800
  Points
  4
  Wins
  4
  Losses
  2
  2
  0
 3. Mexico
  3500
  Points
  8
  Wins
  2
  Losses
  4
  1
  1
 4. Mexico
  3000
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  1
  2
  0
 5. Mexico
  2000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 6. Mexico
  2000
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  1
  1
  0
 7. Mexico
  1600
  Points
  1
  Wins
  2
  Losses
  0
  2
  0
 8. Mexico
  1000
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  1
  0
  1
 9. Mexico
  600
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  0
  2
  0
 10. Mexico
  400
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  1
 1. Panama
  1300
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  1
  0
  1
 1. United States
  62650
  Points
  71
  Wins
  110
  Losses
  28
  47
  21
 2. United States
  31150
  Points
  31
  Wins
  38
  Losses
  16
  20
  2
 3. United States
  11750
  Points
  12
  Wins
  24
  Losses
  5
  9
  5
 4. United States
  10500
  Points
  10
  Wins
  12
  Losses
  6
  4
  4
 5. United States
  7100
  Points
  3
  Wins
  15
  Losses
  1
  6
  3
 6. United States
  6900
  Points
  5
  Wins
  3
  Losses
  4
  1
  1
 7. United States
  5300
  Points
  6
  Wins
  6
  Losses
  3
  3
  1
 8. United States
  4800
  Points
  6
  Wins
  4
  Losses
  2
  3
  1
 9. United States
  4650
  Points
  9
  Wins
  6
  Losses
  6
  2
  1
 10. United States
  4100
  Points
  4
  Wins
  6
  Losses
  3
  4
  1