Rankings
Academy Rank

March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals
Boys Gi 1 1
合計 1 1
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals
Boys Gi 1
合計 1